Stowarzyszenie „Ruch Samorządowy ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ”

DEKLARACJA PROGRAMOWA

Stowarzyszenie „Ruch Samorządowy Zgoda i Przyszłość” powstaje z woli aktywnej społecznie i zaangażowanej w życie publiczne grupy mieszkańców, zainteresowanych przyszłością gmin i Powiatu Gliwickiego, którzy pragną dalszego rozwoju samorządności, wykorzystując 20-letnie doświadczenia reformy samorządowej.

„Ruch Samorządowy Zgoda i Przyszłość” jest stowarzyszeniem uznającym wartości dialogu społecznego i szukającym porozumienia z innymi organizacjami, z zachowaniem zasady autonomii stron, działając na mocy przepisów ustawy o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie wypowiada się w sprawach publicznych, jednakże nie uczestniczy w partyjnych rozgrywkach i sporach, bowiem nie jest związane z żadną partią polityczną. Zasadniczym celem swego działania to konsekwentnie realizować zadania określone w własnym statucie, w szczególności ma na celu dążyć do integracji środowisk społecznych, gospodarczych oraz grup mających na celu rozwój kultury w szerokim znaczeniu i krzewienia śląskich tradycji, gwary i kultury lokalnej. Fundamentem integracji będzie jedność w różnorodności poglądów. Właśnie ta różnorodność, tolerancja i gościnność jest charakterystyczna dla mieszkańców naszej ziemi gliwickiej.

Ponadto Stowarzyszenie podejmie działania popularyzujące idee samorządności terytorialnej oraz zajmować będzie stanowiska we wszystkich ważnych sprawach publicznych. Zamierza zapewniać rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku w opinii społecznej całego Powiatu Gliwickiego.

Stowarzyszenie będzie się angażować w publiczną debatę dotyczącą rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym strategii dotyczących programów powiatowych i gminnych, w celu doprowadzenia do korzystnych zmian w zakresie możliwości pozyskiwania środków na dalszy ich rozwój. Działania te zmierzać będą do stworzenia wizji rozwoju całego Powiatu w nowoczesnych ramach architektonicznych i gospodarczych.

Stowarzyszenie pragnie zaistnieć jako platforma wymiany doświadczeń w działalności samorządowej swoich członków. W tym celu inicjować organizację szkoleń i wspólne spotkania radnych oraz działaczy samorządowych gmin i powiatu gliwickiego, prezentować swoje doświadczenia i korzystać z wiedzy partnerów zewnętrznych, koordynować samopomoc w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych.

Stowarzyszenie wymaga od swoich członków solidności i rzetelności swego działania, szacunku do swych wyborców i pełnej odpowiedzialności w reprezentowaniu i załatwianiu ich problemów. Poszanowanie wolności, godności, własności prywatnej, sprawiedliwości, etyki w polityce oraz działania w ramach prawa, to główne cechy każdego członka Stowarzyszenia.

Deklarujemy:

  1. Aktywnie działać na rzecz upowszechniania nowoczesnego podejścia do samorządności i samo organizowania się zgodnie ze światowymi standardami i trendami.
  2. Podejmować i organizować aktywne formy integracji środowiska samorządowego.
  3. Reprezentować interesy i sprawy Stowarzyszenia na zewnątrz.
  4. Propagować działalność Stowarzyszenia wśród organizacji i stowarzyszeń społecznych i samorządowych.
  5. Promować i rekomendować kandydatów na radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz na stanowiska w administracji samorządowej.
  6. Dążyć do przekonania mieszkańców powiatu o potrzebie wspólnego działania na rzecz rozwoju poszczególnych gmin w ramach powiatu, aby decyzje podejmowane w sprawach publicznych miały charakter racjonalny i uwzględniały wyniki publicznych dyskusji oraz postulaty mieszkańców.
  7. Podejmować inicjatywy zmierzające do rozwoju poszczególnych gmin i całego powiatu. W szczególności eksponować własne pomysły i projekty wpływające na rozwój i kształtowanie pozytywnego wizerunku naszych społeczności lokalnych.
  8. Kierować się zasadą wzajemnej pomocy oraz zaangażowania wszystkich członków Stowarzyszenia w realizację podejmowanych działań na zasadach partnerstwa i wzajemnego wsparcia, odwołując się do zasad solidarności wewnętrznej, wzajemnej bezinteresowności i pomocy dla tych, którzy jej potrzebują.